Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức

Full Version: Merry Christmas 2018
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Xmas-Dec2018.jpg?m=1545538040]
Kính chúc quí thầy, cô và thân chúc các bạn một Giáng Sinh an vui. Mến chúc anh Tư và Kim Thủy những ngày lễ tuyệt đẹp cuối năm.
[Image: 67017938-may-your-holiday-season-be-bles...greeti.jpg]


Kính chúc quý thầy cô, mến chúc các anh chị và các ban môt mùa Giáng Sinh vui tươi, một năm mới 2019 an khang, hanh phúc và thinh vượng
Reference URL's