Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức

Full Version: Xuân viễn xứ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Mùa xuân viễn xứ, cành mai cũng là mai xứ tuyết, nhớ nắng vàng, mai vàng, áo nàng vàng , mùa xuân đi lễ, ngậm ngùi như câu thơ của một người lưu vong.

"Xuân đáo tha hương, bất kiến hoàng mai sầu Việt điểu.
Tâm hoài cố quận, thường chiêm bạch tuyết mộng Nam chi"[Image: NgoPhan.jpg?m=1549594295]

[Image: Canada.jpg?m=1549594251]
Reference URL's