Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức

Full Version: Chúc mừng
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: IMG_2734-169694372.JPG?m=1558754074]


[Image: IMG_2710-1701074922.JPG?m=1558755479]Chúc mừng bạn hiền Bình Đỗ vừa sắm nhà mới xinh đẹp và khang trang tại Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas.
Chứa được khoảng bao nhiêu người?
Nhà anh Bình d̉ẹp quả. Kim Vân chủc mừng anh .
Chúc Mừng Nhà mới cùng anh chị BìnhDiệp
Nhà rộng, nhã nhặn thật dễ thương.

Thân ái.
KimDung

Reference URL's