Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức

Full Version: Mẫn Lê in Houston
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Nhân dịp anh Mẫn (potential CEO) đến thăm bạn bè Houston (11/01/19), Bằng & Điệp đã tổ chức một mini họp mặt tại tư gia (11/02/19) nhằm đón tiếp anh. Thầy, cô An và thầy, cô Đễ mặc dù ở xa cũng đến chung vui với các học trò. Một số vấn đề liên quan đến kỳ họp mặt vừa qua tại Sydney cũng được đề cập để rút kinh nghiệm cho kỳ họp mặt sắp đến.


[Image: IMG_3004.JPG?m=1573227686]

[Image: IMG_3018.JPG?m=1573227825]

[Image: IMG_3021.JPG?m=1573227859]

[Image: IMG_3024.JPG?m=1573227900]

[Image: IMG_3029.JPG?m=1573227932]

[Image: IMG_3032.JPG?m=1573227967]

[Image: IMG_3034.JPG?m=1573228001]

[Image: IMG_3038.JPG?m=1573228033]

[Image: IMG_3043.JPG?m=1573228064]

[Image: IMG_3047.JPG?m=1573228101]

[Image: IMG_3048-1935583905.JPG?m=1573228140]

[Image: IMG_3052.JPG?m=1573228170]

[Image: IMG_3061.JPG?m=1573228247]


[Image: IMG_3055.JPG?m=1573228202]


[Image: IMG_3062.JPG?m=1573228295]

[Image: IMG_3064.JPG?m=1573228329]
Reference URL's