Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức
Chúc mừng - Printable Version

+- Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức (http://www.daihocsuphamkythuat-thuduc.org/forums)
+-- Forum: Sinh Hoạt Diễn Đàn (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Thông Báo, Chúc Mừng, Phân Ưu, Họp Mặt (/forumdisplay.php?fid=3)
+---- Forum: Chúc Mừng (/forumdisplay.php?fid=53)
+---- Thread: Chúc mừng (/showthread.php?tid=3159)Chúc mừng - Hung Nguyen - 05-26-2019 09:55 PM

[Image: IMG_2734-169694372.JPG?m=1558754074]


[Image: IMG_2710-1701074922.JPG?m=1558755479]Chúc mừng bạn hiền Bình Đỗ vừa sắm nhà mới xinh đẹp và khang trang tại Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas.RE: Chúc mừng - HongNhung - 05-27-2019 10:59 AM

Chứa được khoảng bao nhiêu người?


RE: Chúc mừng - KimVan - 05-27-2019 12:15 PM

Nhà anh Bình d̉ẹp quả. Kim Vân chủc mừng anh .


RE: Chúc mừng - KimDung - 05-28-2019 06:40 PM

Chúc Mừng Nhà mới cùng anh chị BìnhDiệp
Nhà rộng, nhã nhặn thật dễ thương.

Thân ái.
KimDung