Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức
Mẫn Lê in Houston - Printable Version

+- Forums - Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật Thủ Đức (http://www.daihocsuphamkythuat-thuduc.org/forums)
+-- Forum: Sáng Tác,Sưu Tâp,( Trình bày) của Thành Viên (/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Trang Bạn Cũ Trường Xưa - (/forumdisplay.php?fid=51)
+--- Thread: Mẫn Lê in Houston (/showthread.php?tid=3236)Mẫn Lê in Houston - Hung Nguyen - 11-08-2019 12:02 PM

Nhân dịp anh Mẫn (potential CEO) đến thăm bạn bè Houston (11/01/19), Bằng & Điệp đã tổ chức một mini họp mặt tại tư gia (11/02/19) nhằm đón tiếp anh. Thầy, cô An và thầy, cô Đễ mặc dù ở xa cũng đến chung vui với các học trò. Một số vấn đề liên quan đến kỳ họp mặt vừa qua tại Sydney cũng được đề cập để rút kinh nghiệm cho kỳ họp mặt sắp đến.


[Image: IMG_3004.JPG?m=1573227686]

[Image: IMG_3018.JPG?m=1573227825]

[Image: IMG_3021.JPG?m=1573227859]

[Image: IMG_3024.JPG?m=1573227900]

[Image: IMG_3029.JPG?m=1573227932]

[Image: IMG_3032.JPG?m=1573227967]

[Image: IMG_3034.JPG?m=1573228001]

[Image: IMG_3038.JPG?m=1573228033]

[Image: IMG_3043.JPG?m=1573228064]

[Image: IMG_3047.JPG?m=1573228101]

[Image: IMG_3048-1935583905.JPG?m=1573228140]

[Image: IMG_3052.JPG?m=1573228170]

[Image: IMG_3061.JPG?m=1573228247]


[Image: IMG_3055.JPG?m=1573228202]


[Image: IMG_3062.JPG?m=1573228295]

[Image: IMG_3064.JPG?m=1573228329]